Կառավարության որոշումներ

07.03.03թ. «Ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակված փաստաթղթերի հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության կարգը հաստատելում մասին» N 217-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմնի կողմից մշակվող փաստաթղթերին հասարակայնության ծանուցման և հրապարակայնության գործընթացը։

Link icon Տեսնել ավելին

07.03.03թ. «Ջրօգտագործման թույլտվության օրինակելի ձևաթուղթը և ջրօգտագործման թույլտվության ձևերը հաստաելու մասին» N 218-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման, ջրօգտագործման թույլտվության հետ կապված հարաբերությունները։

Link icon Տեսնել ավելին

13.03.03թ. «Ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների ու ռեժիմների որոշման կարգը հաստատելու մասին» N 354-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում են ջրային ռեսուրսներից ջրօգտագործողներին հատկացվող ջրառի չափաքանակների և ռեժիմի որոշման սկզբունքներն ու հիմքերը՝ ըստ ջրօգտագործման նպատակների:

Link icon Տեսնել ավելին

20.03.03թ. «Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի պահպանության բնագավառում պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմինները և դրանց գործառույթների սահմանելու մասին» N 315-Ն որոշում

 

Link icon Տեսնել ավելին

03.04.03թ. «Հակահրդեհային նպատակներով ջրօգտագործման կարգը սահմանելու մասին» N 390-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում են հակահրդեհային նպատակներով ջրի անհրաժեշտ քանակի անարգել տրամադրման, հակահրդեհային ջրածորանների կամ լցավորող սարքերի աշխատունակության նկատմամբ հսկողության հետ կապված հարցերը։

Link icon Տեսնել ավելին

03.04.03թ. «Ջրերի հաշվառման այլընտրանքային կարգը հաստատելու մասին» N 499-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ջրային ռեսուրսներից ջրառի ծավալների այլընտրանքային հաշվառումը հաշվարկային եղանակով՝ ջրաչափերի և (կամ) ջրաչափական դիտակետերի բացակայության, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ դրանք չեն համապատասխանում սահմանված տեխնիկական ու շահագործման պայմաններին կամ գտնվում են անսարք վիճակում:

Link iconՏեսնել ավելին

17.04.03թ. «Ցամաքուրդային ջրերի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 416-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ցամաքուրդային ջրերի օգտագործման հետ կապված՝ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, իրավաբանական անձանց և քաղաքացիների միջև հարաբերությունները:

Link icon Տեսնել ավելին

17.04.03թ. «Անձի սեփականություն հանդիսացող հողամասում գրունտային ջրերի օգտագործման կարգի մասին» N 523-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է անձի սեփականություն հանդիսացող հողամասում գրունտային ջրերի օգտագործման գործընթացը:

Link icon Տեսնել ավելին

08.05.03թ. «Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների մասին տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» N 612-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների որակական և քանակական ցուցանիշների, դրանց օգտագործման պայմանների, անդրսահմանային ազդեցությունների կանխման, սահմանափակման, կրճատման միջոցառումների, ինչպես նաև ջրային համակարգերի օգտագործման ու պահպանության ռեժիմի մասին տեղեկատվության տրամադրումը` ապահովելով հրապարակայնությունը:

Link iconՏեսնել ավելին

08.05.03թ. «Որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 669-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում են որսորդական տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները և ջրօգտագործման գերակայությունները:

Link icon Տեսնել ավելին

08.05.03թ. «Ջրային համակարգերը ոռոգման, արորտավայրերի ջրարբիացման, հողերի լվացման ու աղազերծման և գյուղատնտեսական այլ նպատակներով օգտագործելու կարգը հաստատելու մասին» N 685-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ջրային համակարգերը ոռոգման, արոտավայրերի ջրարբիացման, հողերի լվացման ու աղազերծման և գյուղատնտեսական այլ նպատակներով օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները։

Link icon Տեսնել ավելին

08.05.03թ. «Զբոսաշրջության, մարզական և ռեկրեացիոն կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգի մասին» N 756-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զբոսաշրջության, մարզական և ռեկրեացիոն կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման գործընթացը:

Link icon Տեսնել ավելին

22.05.03թ. Ջրային օբյեկտ- բնության հուշարձանների կարգավիճակի, կազմի և օգտագործման ու պահպանության առանձնահատկությունները սահմանելու մասին N 620-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում են լճերին, գետերին, լճակներին, հեյզերներին, ջրաճահճային տարածքներին, թերմալ և հանքային ջրաղբյուրներին, սառցադաշտերին բնության հուշարձանի կարգավիճակ տալու, կազմի, պահպանության և օգտագործման առանձնահատկությունները։

Link icon Տեսնել ավելին

22.05.03թ. «Ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման և հաշվետվությունների գրանցման կարգի մասին» N 639-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում են ջրային ռեսուրսների մոնիտորինգի իրականացման, օպերատիվ տվյալների հավաքագրման, մշակման և ամփոփման, հաշվետվությունների գրանցման, ինչպես նաև պետական լիազորված մարմինների կողմից նշված գործառույթների իրականացման հետ կապված իրավահարաբերությունները:

Link icon Տեսնել ավելին

22.05.03թ. «Ջրօգտագործման թույլտվության այն անձանց փոխանցելու ու պայմամնագորվ տրամադրելու կարգի մասին» N 702-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է ջրօգտագործման թույլտվություն ունեցող անձի կողմից այդ իրավունքը կամ դրա մի մասն այլ անձի փոխանցելու, այդ թվում՝ վաճառելու գործընթացը, ինչպես նաև այդ գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները:

Link icon Տեսնել ավելին

22.05.03թ. «Ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարքը հաստատելու մասին» N 703-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձկնային տնտեսության կարիքների համար ջրային ռեսուրսների օգտագործման գործառույթները:

Link icon Տեսնել ավելին

22.05.03թ. «Ջրօգտագործման թույլտվությունը մեկ անձից այլ անձի փոխանցելու պայմանագրի օրինակելի ձևի մասին» N 687-Ն որոշում

Link icon Տեսնել ավելին

22.05.03թ. «Բնական բուժիչ ջրային ռեսուրսների օգտագործման կարգի մասին» N 812-Ն որոշում

Link icon Տեսնել ավելին

29.05.03թ. «Արդյունաբերության կարիքների համար շրջանառու ջրամատակարարման համակրգեր ներդնելու կարգը հաստատելու մասին» N 885-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կարգավորվում է արդյունաբերության կարիքների համար, անկախ տեխնոլոգիայով պահանջվող ջրի որակից, շրջանառու ջրամատակարարման համակարգեր ներդնելու կարգը։

Link icon Տեսնել ավելին

05.06.03թ. «Ազատ ջրօգտագործման կարգի մասին» N 816-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում են ազատ ջրօգտագործմանն առնչվող իրավահարաբերությունները, բացառությամբ, զբոսաշրջության, մարզական և ռեկրեացիոն կարիքների համար ջրային ռեսուրսների, անձի սեփականություն հանդիսացող հողամասում գրունտային ջրերի, հակահրդեհային նպատակներով ազատ ջրօգտագործման, որոնք կանոնակարգվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած առանձին կարգերով։

Link icon Տեսնել ավելին

10.07.03թ. «Կեղտաջրերի և ցամաքուրդային ջրերի ընդունման համար կլանող հորատանցքերի, սպառված հանքավայրերի, հանքահորերի և բաց հանքերի օգտագործման և արտահոսքի թույլտվության կարգի մասին» N 982-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է կեղտաջրերի ցամքուրդային ջրերի ընդունման համար կլանող հորատանցքերի, սպառված հանքավայրերի, հանքահորերի ու բաց հանքերի օգտագործման և արտահոսքի թույլտվության տրամադրման կարգը։

Link icon Տեսնել ավելին

23.07.03թ. «Ստորերկրյա աղբյուրների պահուստավորման կարգի մասին» N 986-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է ստորերկրյա աղբյուրների պահուստավորումը` արտակարգ իրավիճակներում բնակչությանը խմելու ջրով ապահովելու համար:

Link icon Տեսնել ավելին

14.08.03թ. «Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատման կարգը հաստատելու մասին» N1110-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կանոնակարգվում է ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատումը, դրա հետ կապված հարաբերությունները:

Link icon Տեսնել ավելին

14.08.03թ. «Ջրհավաք ավազաններումր և գերխոնավ տարածքներում, ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունների հսկողության կանոնակարգերի մասին» N 1182-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

28.08.03թ. «Ջրահեռացման համակարգերի օգտագործման և հեռացվող ջրերի մաքրման կանոնները սահմանելու մասին» N 1228-Ն որոշում

Link icon Տեսնել ավելին

14.04.04թ. «ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» N649-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

22.04.04թ. «Ջրային աղբյուրների գույքագրման ծրագիրը հասատելու մասին» N 528-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

09.12.04թ. «Հայաստանի Հանրապետության ավազանային կառավարման տարածքները սահմանելու և դրանց կառավարման պլանների մասին» N1749-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության ավազանային կառավարման տարածքները։

Link iconՏեսնել ավելին

20.01.05թ. «Ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչների մասին » N64-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ջրաէկոհամակարգերի սանիտարական պահպանման, հոսքի ձևավորման, ստորերկրյա ջրերի պահպանման, ջրապահպան, էկոտոնի և անօտարելի գոտիների տարածքների սահմանման չափորոշիչները։

Link iconՏեսնել ավելին

25.01.05թ. «Ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության արտակարգ իրավիճակի ռեժիմներ սահմանելու կարգի, հրահանգների և բնակչությանը մատակարարվող խմելու ջրի նվազագույն չափաքանակների, ինչպես նաև ջրային համակարգի կառավարչի կրած վնասների փոխհատուցման կարգի մասին» N 76-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

05.05.05թ. «Ջրային պետական կադաստրի վարման տեխնիկական իրականացումը մրցութային կարգով մասնավոր օպերատորին հանձնելու կարգն ու պայմանները հաստաելու մասին» N 571-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

01.06.05թ. «Ջրի ազգային ծրագրի մշակման աշխատանքների մասին» N 738-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

28.07.05թ. «Ջրերի ստանդարտների սահմանման կանոնակարգերի մասին» N 1147-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

15.09.05թ. «Միջազգային նշանակության հատուկ պահպանվող ջրային համակարգերի օգտագործման և պահպանության կարգը հաստատելու մասին» N 1628-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

09.02.06թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ ջրօգտագործողի պահանջով ջրային ռեսուրսների ամբողջական կամ մասնակի գնահատման և դրա մեխանիզմների սահմանման մասին» N 174-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

07.09.06թ. «Ջրային լողամիջոցների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման կանոնները հաստաելու մասին» N 1945-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

29.05.08թ. «Ըստ գետային ավազանների Հայաստանի Հանրապետության ջրային հաշվեկշռի տարրերի, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների ու պաշարների բաշխումը սահմանելու մասին» N 549-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ջրային հաշվեկշռի տարրերի բաշխումն ըստ 14 խոշոր գետային ավազանի, ջրավազանային կառավարման տարածքների ջրային հաշվեկշռի հիմնական տարրերը, օգտագործելի ջրային ռեսուրսները, ռազմավարական ջրային պաշարը և ազգային ջրային պաշարն ըստ ջրավազանային կառավարման տարածքների։

Link iconՏեսնել ավելին

01.10.09թ. «Հայաստանի Հանրապետության ստորերկյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկաբանական հետազոտությունների իրականացման և ջրավազանային կառավարման պլանների մշակման կարգը հասատելու մասին» N 1224-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

14.01.10թ. «Արդիական տեխնոլոգիաների կիրառման,ջրային ռեսուրսների մոնիթորիգի բարելավման և աղտոտման նվազեցման ու կանխման միջոցառումները սահմանելու մասին» N118-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

27.01.11թ. «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից՝ յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» N 75-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի` ջրօգտագործման նպատակային նշանակության կամ որակի կարգերի փոխադարձ կապերի առաջարկվող համակարգը, Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի առաջարկվող էկոլոգիական նորմերը:

Link iconՏեսնել ավելին

04.02.11թ. «Ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի բովանդակությանը հավանություն տալու մասին» N4 արձանագրային որոշում

Սույն որոշմամբ սահմանվում են ջրավազանային կառավարման մոդելային պլանի բովանդակությունը, 6 ջրավազանային կառավարման պլանների տեխնիկական բնութագրերի կազմումը

Link iconՏեսնել ավելին

30.06.11թ. «Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ջրավազանյին տարածքների՝ խմելու-կենցաղային, գյուղատնտեսական նպատակներով ջրի պահանձարկի, ինչպես նաև բնապահպանական թողքերի գնահատումները սահմանելու մասին» N 927-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ սահմանվում են բնապահպանական թողքերի գնահատումը, խմելու-կենցաղային նպատակով ջրի պահանջարկի գնահատումը և նորմերը։

Link iconՏեսնել ավելին

07.07.11թ. «Ստորերկրյա խորքային (այդ թվում` ինքնաշատրվանող) հորերից ջրերի հաշվառումը ջրաչափերի միջոցով իրականացնելու համար ջրաչափերի տեղադրման և կնքման կարգը հաստատելու մասին» N1071-Ն որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

03.04.14թ. «Ապօրինի շահագործվող, ինչպես նաև չշահագործվող հորատանցքերի համար ջրօգտագործման թույլտվությունների տրման, դրանց լուծարման և կոնսերվացման կարգը հաստատելու մասին» N 340-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ կարգավորվում են ապօրինի շահագործվող, հորատված, չշահագործվող հորատանցքերի և ժամկետանց ջրօգտագործման թույլտվությունների երկարաձգման մինչև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը լիազոր մարմին ներկայացված հայտերի գնահատման ջրօգտագործման թույլտվությունների տրման, ինչպես նաև այդ հորատանցքերի լուծարման և կոնսերվացման ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունները:

Link iconՏեսնել ավելին

26.06.14թ. «Հայաստանի Հանրապետության Արարատյան դաշտի ջրօգտագործման նկատմամբ ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրման տեխնիկական առաջադրանքին հավանություն տալու մասին» N 27 արձանագրային որոշում

Link iconՏեսնել ավելին

18.09.14թ. «Արարատյան, Հրազդանի և Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում սակավաջրության և երաշտի մասին» N 1111-Ն որոշում:

Սույն որոշմամբ կարգավորվում են Արարատյան, Հրազդանի և Ախուրյանի ավազանային կառավարման տարածքներում սակավաջուր տարի հայտարարվելու հետ կապված ջրային ռեսուրսների օգտագործման չափավորման կամ սահմանափակման գործընթացը։

Link iconՏեսնել ավելին

31.03.16թ. «Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N-338-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ հաստատվել է Արարատյան ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը։
Արարատյան ջրավազանային տարածքի արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները

Link iconՏեսնել ավելին

14.06.2016թ.«Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» 26.05.2016թ. N539-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ հաստատվել է Հարավային ջրավազանային տարածքի 2016-2021 թվականների կառավարման պլանը
Հարավային ջրավազանային տարածքի արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները

Link iconՏեսնել ավելին

14.06.2016թ. «2016-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆԻ» ՀՀ կառավարության 2016թ. մայիսի 26-ի նիստի N20 արձանագրային որոշման ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Link iconՏեսնել ավելին

20.04.16թ. «ՀՀ կառավարության 2016թ. մարտի 31-ի նիստի N12 արձանագրային որոշման ՀԱՎԵԼՎԱԾ»

Link iconՏեսնել ավելին

09.03.2017թ. «Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը և արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N240-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ հաստատվել է Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի 2017-2022 թվականների կառավարման պլանը։ Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի արդյունավետ կառավարմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումները

Link iconՏեսնել ավելին

02.02.2017թ. «Ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի վարման կարգը հաստատելու և հայաստանի հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 23-ի n 1060-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության N68-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ հաստատվում է ջրային ռեսուրսների պետական կադաստրի կառուցվածքն ու բովանդակությունը, ինչպես նաև կանոնակարգվում են տվյալների հավաքման ու պետական կադաստրում դրանց գրանցման և պետական կադաստրից տեղեկատվության տրամադրման գործընթացների հետ կապված հարաբերությունները:

Link iconՏեսնել ավելին

09.03.2017թ. «ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք Ախուրյանի ջրավազանային տարածքի կառավարման պլանի 2017-2022 թթ. միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» Արձանագրային որոշում N10

Link iconՏեսնել ավելին

09.03.2017թ. «ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 3-ի նիստի N4 արձանագրությաւն 5-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղվածք N 45

Link iconՏեսնել ավելին

25.01.2018թ. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-Ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 57-Ն որոշում

Սույն որոշմամբ սահմանվում է էկոլոգիական թողքի նոր որոշումը, բնապահպանական թողքը որոշելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել գետերի սնուցման և սեզոնային առանձնահատկությունները.

17.01.2019թ. «Ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգը և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառ. որոշում N 39-Լ որոշում

Սույն որոշմամբ հաստատվում է ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրման հայեցակարգը, որտեղ ներկայացվում են նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային ռեսուրսների պահպանման, արդյունավետ օգտագործման հիմնական սկզբունքներն ու անհրաժեշտությունը։